مؤلف: Frogh Tabesh

افغانستان کشوری‌ست که سالیان متمادی عرصه‌ رقابت قدرت‌های مختلف بوده و به دنبال دخالت‌های جهانی و تحت تاثیر اوضاع داخلی، شاهد مهاجرت گسترده‌ شهروندان افغانستان به…

بیشتر...